/ 2 نظر / 7 بازدید
دوستی از دولت آباد

من امشب میام سر قبر ...... ساعت 9

دوستی از دولت آباد

به درک..... برو هر غلطی میخواهی بکن ..... منا باش برا کی دل میسوزونم .... به موقش حضوری بات صحبت میکنم! هیچ دلیلی هم برا کارات نداری .... فقط هوس بازی ...