سری سوم لغات کربکند

 

بِهَل : بذار

مَنگُ : اسم اشاره به خود

گَنجه : جایی که در آن نان نگهداری می شود

او مَحَل : آن موقع

کَندونه: جایی که در آن خمیر را پهن می کنند.

کَمچه : وسیله ای که به وسیله ی آن آتش را از تنور خارج می کردند.

صَحبیه : صبح دم

پِسین : بعد از ظهر

شیردون : پارچ

تاپوچی : محل نگهداری بچه

دولاب : کمد

سوماغ پالون : آبکش

اتاق تِنِبی : اتاق طرف قبله

اتاق نِسعَر : اتاق طرف آفتاب

جُستَن : پیدا کردن

کُند : جایی که آب تقسیم میشود

گولوبَند : گردنبند

ایزیرا : از این طرف

قُپیچی : نان متوسط

لولوچی : نان کوچک

 

شما هم با دانستن چنین کلماتی و اعلام آن در قسمت نظرات ما را در هرچه بهتر جمع آوری کردن این کلمات یاری رسانید.

هر سری 20 لغات جدید را مشاهده کنید.


/ 0 نظر / 5 بازدید