/ 3 نظر / 78 بازدید
دوستی از دولت آباد

خداحافظ...... [گریه]

دوستی از دولت آباد

نکنه میخواهی بفهمی من کیم ؟ هان ؟ بموقش می فهمی فقط بدون من دشمنت نیستم [تلفن]